Системний аналіз в управлінні освітою

{tab=Про збірник}

Збірник наукових праць «Системний аналіз в управлінні освітою: міжгалузеві дослідження» -  це наукова платформа обміну результатами досліджень управлінських процесів в освіті за допомогою методів та інструментів системного аналізу, процесів впровадження системних технологій підтримки прийняття управлінських рішень для забезпечення ефективного функціонування освітнього середовища.

Збірник виходить в електронному форматі для авторів збірника та друкованому форматі (для передачі до бібліотек України). Електронна версія Збірника наукових праць розміщується на веб-сайті кафедри управління, інформаційно-аналітичної діяльності та євроінтеграції Факультету менеджменту освіти та науки Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова (https://kuei.fmon.npu.edu.ua/).

Кожен випуск журналу підписується до друку на підставі рішення вченої ради Факультету менеджменту освіти та науки Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.

Терміни подання статей:

1.02. — 31.04. і 1.09. — 30.11. поточного року.

 

Вихід чергового випуску: червень, грудень поточного року.

 

{tab=Вимоги}

 Стаття має бути написана на актуальну тему, містити результати глибокого наукового дослідження, новизну та обґрунтування наукових висновків відповідно до мети статті (поставленого завдання).

Метою публікації статті є інформування вчених про найбільш значущі фундаментальні дослідження.  На момент подачі стаття не повинна бути опублікована або здана в друк в інші наукові видання.

Автори несуть відповідальність за достовірність наведених статистичних та інших даних, джерел, цитат і т.д.

 

ВИМОГИ ДО СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ СТАТТІ

Стаття повинна бути побудована в логічній послідовності, насичена фактичним матеріалом, мати такі складові:

Анотація — характеристика змісту статті (те, про що розповідається в статті) - не менше як 1800 знаків. Анотація має бути інформативною (не містити загальних слів); змістовною (відображати основний зміст статті і результати досліджень); структурованою (слідувати логіці викладення статті). Під час написання анотації слід використовувати синтаксичні конструкції, притаманні мові ділових документів, стандартизовану термінологію, уникаючи складних граматичних зворотів, маловідомих термінів і символів; анотація пишеться українською мовою.

Ключові слова — слова або стійкі словосполучення із тексту анотації; сукупність ключових слів повинна відображувати поза контекстом основний зміст статті; загальна кількість — не менше 4 і не більше 10, українською мовою.

Вступ — опис проблеми, що аналізується, у за­га­ль­но­му ви­гля­ді та її зв’я­зок із ва­ж­ли­ви­ми на­у­ко­ви­ми чи прак­ти­ч­ни­ми за­вдан­ня­ми.

Аналіз останніх досліджень і публікацій – постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; обов’язково зробити аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання мети статті (постановка завдання).

Методика досліджень — обґрунтування вибору напряму досліджень, перелік використаних методів, що розкривають загальну методику проведених досліджень (коротко та змістовно визначаючи, що саме досліджувалось тим чи іншим методом) обсяг 10-12 рядків.

Результати досліджень — виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. 

Висновки — у закінченні наводяться висновки з даного дослідження і стисло подаються перспективи подальших розвідок у цьому напрямку; необхідно наголосити на якісних і кількісних показниках здобутих результатів, обґрунтувати достовірність результатів, викласти рекомендації щодо їх використання.

Список використаних джерел та правила посилання в тексті — посилання на джерела використаних матеріалів, фактичних та статистичних даних є обов’язковими. Побудова списку використаних джерел – за порядком їх згадування в тексті. Обов’язковим є посилання в рубриці "Аналіз останніх досліджень і публікацій". Оформлення списку використаних джерел здійснюється відповідно до ДСТУ 8302:2015 Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання (Додаток 1).

На кожне джерело в списку літератури повинно бути хоча б одне посилання в тексті. Відсутність цитування може бути підставою у відмові публікації статті.

Посилання на власні роботи авторів статті (самоцитування) допускаються, але не більше 10% від загальної кількості джерел.

Посилання в тексті статті подавати тільки у квадратних дужках, наприклад [1], [1; 6], де цифри 1 і 6 відповідають порядковому номеру праці або джерела у Списку використаних джерел. Якщо посилання на джерела підряд з 1 по 6 , тоді [1-4].

Посилання на конкретні сторінки наводити після номера джерела через кому з маленької літери “с.”), наприклад: [1, с. 5]. Якщо посилання на кілька праць, вони розділяються крапкою з комою: [1, с. 5; 6, с. 25-33].

Якщо використано відомості, матеріали чи твердження з монографій, оглядових статей, інших джерел з великою кількістю сторінок, тоді в посиланні необхідно точно вказати номери сторінок, ілюстрацій, таблиць тощо з джерела, на яке дано посилання.

 

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ

СТРУКТУРА СТАТТІ

Всі текстові матеріали (в т.ч. таблиці та рисунки) набираються однією гарнітурою «Times New Roman», розмір шрифту 12 пунктів, відстань між рядками — один інтервал.

Параметри сторінки: розмір — стандартний А4 (210×297 мм.), розташування книжкове, верхній, нижній, лівий і правий береги — 20 мм. Файл зі статтею подається без нумерації сторінок. Абзац —1 см.

Загальний вигляд статті:

УДК (напівжирний, виключка по лівому краю)

НАЗВА СТАТТІ

(великі напівжирні літери, виключка по центру)

ІМ’Я ТА ПРІЗВИЩА АВТОРА,
науковий ступінь,

вчене звання, установа, яку представляє автор,

місто, в якому знаходиться ця установа,

електронна пошта автора статті

(виключка по правому краю)

Наприклад:

ІНСТРУМЕНТИ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ У ВИЗНАЧЕННІ ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРСТИК УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

ОКСАНА САГАЙДАЧНА,
доктор філософських наук,

професор, Національний педагогічний

університет імені М.П. Драгоманова, м. Київ,

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Анотація

(слово «Анотація» не пишеться, шрифт світлий, курсив, виключка по ширині)

Ключові слова: (українською мовою)

Текст статті

(абзац —1 см, шрифт світлий, виключка по ширині)

Вступ.

(слово «Вступ» не пишеться)

Аналіз останніх досліджень і публікацій

(заголовок виділяється напівжирним шрифтом, виключка по ширині)

Методика досліджень.

(заголовок виділяється напівжирним шрифтом, виключка по ширині)

Результати досліджень.

(заголовок виділяється напівжирним шрифтом, виключка по ширині)

Висновки.

(заголовок виділяється напівжирним шрифтом, виключка по ширині)

Список використаних джерел

(заголовок виділяється великими напівжирними літерами, виключка по центру)

Текст у Списку використаних джерел набирається гарнітурою «Times New Roman», розмір шрифту 12 пунктів, відстань між рядками — одинарний інтервал.

 

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЇ

Стаття готується українською мовою обсягом від 0,5 до 1,0 авторського аркушу (від 20 000 друкованих знаків до 40 000 друкованих знаків).

Статті приймаються і публікуються українською мовою.

Матеріали статті повинні бути оформлені в рамках використання програм, які входять до складу пакета «Microsoft Office».

Файл статті повинен бути набраний і повністю сформатований у редакторі Microsoft Word’97 або вище, назва файлу повинна містити прізвище автора або авторів (наприклад Фесенко.doc).

Рукопис повинен бути надісланий лише електронною поштою за електронною адресою Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.у форматі *.doc або *.docx. Назва файлу повинна містити прізвище автора або авторів (наприклад Фесенко.doc, Мартиненко, Добров.docx). Автор несе відповідальність за якість електронного варіанту (пошкодження вірусом).

Редколегія залишає за собою право редагування статей і можливість відправити на доопрацювання статтю, оформлену не відповідно до даних вимог. Відхилену після внутрішнього редагування працю, автор  має повернути разом з виправленим варіантом статті.

Публікація статті у Збірнику наукових праць «Системний аналіз в управлінні освітою: міжгалузеві дослідження» безкоштовна.

Редакція категорично засуджує прояв плагіату в статтях і розглядає його як порушення авторських прав і наукової етики.  Ігнорування правил запозиченого тексту (відсутність лапок при прямому цитуванні, посилань на джерела тощо) може стати причиною до того, що деякі фрагменти статті буде розцінено як плагіат, у зв'язку з чим робота з дослідженням буде припинена, а в публікації буде відмовлено.

Статті подаються за електронною адресою: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Контактні телефон: +38 066 678 60 64 Чепуренко Янна Олексіївна

                                    +38 067 284 61 17 Крохмаль Наталія Василівна 

 


{tab=Випуски}

Системний аналіз в управлінні: міжгалузеві дослідження: матеріали С 41 ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 18-19 березня 2021 року / Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. – К. : Ореол-сервіс, 2021. – 84 с. - ЗАВАНТАЖИТИ

 

Системний аналіз в управлінні освітою: міжгалузеві дослідження: збірник наукових праць / В. П. Бех (голова редакційної колегії) та інші; Нац. пед ун-т ім. М. П. Драгоманова. Випуск 1. – К. : Ореол-Сервіс, 2020. –147 с. - ЗАВАНТАЖИТИ

 

Системний аналіз в управлінні освітою: міжгалузеві дослідження: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 23 квітня 2019 року / Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. – К. : Ореолсервіс, 2019. – 42 с. - ЗАВАНТАЖИТИ