Дисципліна “Технології бізнес-тренінгу”

На основі розвитку в університеті Школи Бізнес-Тренерів було створено факультативну навчальну дисципліну підготовки бакалаврів напряму 0306 Менеджмент і адміністрування спеціальності 6.030601 Менеджмент.

Програма вивчення факультативної навчальної дисциплін “Технології бізнес-тренінгу” складена   відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів напряму 07 Управління та адміністрування спеціальності 073 «Менеджмент».

Предметом вивчення навчальної дисципліни є технологія організації, підготовки та управління бізнес-тренінгом.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

Змістовий модуль 1 Тренінг як форма навчання та набуття навиків
Змістовий модуль 2 Основи організації бізнес-тренінгу
Змістовий модуль 3 Загальна технологія проведення бізнес-тренінгу
Змістовий модуль 4 Технологія корпоративного бізнес-тренінгу

Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни “Технології бізнес-тенінгу” є надання системи знань і організація здобуття навиків щодо організації, проведення та управління бізнес-тренінгом.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Технології бізнес-тенінгу” є:

 • формування цілісного поняття про процеси організації, підготовки і проведення бізнес-тренінгів як елементу ефективного менеджменту;
 • розкриття   технології підготовки, організації і проведення бізнес-тренінгів у їх єдності і взаємозалежності;
 • визначення основних складових елементів технології бізнес-тренінгу;
 • надання навиків щодо організації і проведення конкретних бізнес-тренінгів в організації (корпоративних бізнес-тренінгів).

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати :

 • процеси інституціоналізації бізнес-тренінгу;
 • зміст, природу і види бізнес-тренінгів;
 • технології формування і вибору тренінгових продуктів і послуг;
 • основи організації бізнес-тренінгу
 • основи роботи з групою в процесі проведення бізнес-тренінгу;
 • навчально-комунікаційні засоби тренінгу;
 • загальну технологію проведення бізнес-тренінгів;
 • принципи організації і проведення бізнес-тренінгу;
 • технологію конструювання тренінгу під завдання організації;
 • технологію організації і проведення корпоративних бізнес-тренінгів.

вміти :

 • визначити потреби організації в бізнес-тренінгу;
 • розробити бізнес-терінг у відповідності до вимог організації:
 • провести бізнес-тренінг в організації;
 • провести постренінгові заходи.

що забезпечують формування компетенцій:

 • мотиваційної, що виражає зацікавленість у процесі організації і провелння тренінгів;  
 • орієнтаційної, що передбачає урахування зовнішніх умов діяльності (усвідомлення загальної основи діяльності; знання про коло реальних об'єктів; знання, уміння і навички, які стосуються цього кола) і внутрішніх (суб'єктний досвід, наявні знання, предметні і міжпредметні вміння, навички, способи діяльності, психологічні особливості тощо); обізнаність щодо власних сильних і слабких сторін в процесі організації і проведенні бізнес-тренінгів;
 • функціональної, що передбачає здатність використовувати знання, уміння, способи діяльності як базис для формування власних можливих варіантів дії, прийняття рішень, застосування нових форм взаємодії тощо в процесі управлінської діяльності;
 • контрольної, що передбачає наявність чітких вимірювачів процесу і результатів діяльності, закріплення правильних способів діяльності, удосконалення дій відповідно до визначеної і прийнятої цілі;
 • оціночної, пов'язаної із здатністю до самоаналізу; адекватного самооцінювання своєї позиції як бізнес-тренера, конкретного знання, необхідності чи непотрібності його для своєї діяльності, а також методу його здобування чи використання.

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Тренінг як форма навчання і набуття навиків
Тема 1. Інституціоналізація тренінгу

Об’єднання людей у великі групи, де відбувається обмін досвідом, взаємонавчання та збільшення здатності людини для виживання – як підгрунття тренінгу.

Роль оракула в орієнтуванні людей на досягнення цілей (прообраз сучасного коучінга).

Розвиток тренінгів у Спарті: агели як лагер для тренувань. Легіонерські школи як прообраз сучасних тренінгів.

Джерела тренінгів у грецьких школах. Сократ та його методи навчання.

Академія Платона: формування методів обговорення – дебатів як складової сучасного тренінгу.

Аристотель у формуванні метода групової комунікації і спільного мислення.

Виникнення університетів і активізація процесу навчання як поштовх для розвитку навчання – тренінгів.

Виникнення великих корпорацій, розвиток індустріального суспільства, впровадження стандартів освіти як підґрунтя сучасної форми навчання – тренінгу.

Заснування перших груп тренінгу К.Лєвіним, направлених на підвищення компетентності (40-рр. ХХ століття). Створення в США лабораторії тренінгу (50-ті рр.. ХХ століття).

К.Роджер та його гуманістична психологія як методологія тренінгів (60-ті рр.. ХХ ст.).

І.Г.Шульц та методи аутогенних тренувань в розвитку методів т і технологій тренінгу.

Д.Форверг та його соціально-психологічні тренінги у Йенськеому та Лейпцизькому університетах (70-ті рр. ХХ ст.). Заснування тренінгів з соціально-психологічної підготовки керівників.

Активізація розповсюдження тренінгів у США та Європі у 90-х рр. ХХ ст., спрямованих на набуття знань і навиків відповідно до впровадження в практику інформаційно-комунікаційних технологій.

Становлення тренінгової справи в Україні. Ринок тренінгових послуг кінця ХХ- початку ХХІ ст. Професіоналізація тренінгової діяльності.

Вправи Леонардо да Вінчі для навчання живописців як прообраз тренінгу.

Система вправ К.С.Станіславського та її застосування в технології тренінгів.

Тема 2. Зміст і природа тренінгу

Тренінг як форма групової роботи. Специфічні риси тренінгу.

Тренінг як сукупність методів, направлених на розвиток навиків самопізнання, саморегуляції, спілкування, міжособистісної взаємодії, комунікативних та професійних умінь і навиків.

Тренінг як набір вправ для розвитку певних якостей і навиків.

Тренінгові група як модель реального життя. Тренінг в перенесенні елементів моделі в практичну діяльність.

Тренінг як процес тренування. Можливості процесу тренування. Тренування здібностей людини та її особистісних якостей, які необхідні для досягнення цілей.

Розвиток окремих навиків і засвоєння знань як основа мета тренінгу.

Вплив сучасних інформаційних технологій на місію тренінгів. Інтерактивна взаємодія в тренінговому процесі.

Принципи взаємодії усіх учасників тренінгу: «тут і зараз», «активність всіх учасників», «відповідальність», «конфіденційність».

Поняття «тренінгові атмосфера». Роль тренінгової атмосфери у проведенні ефективного тренінгу.

Тренінг як інформаційний продукт та інформаційна послуга.

Споживачі тренінгових продуктів і послуг. Класифікація споживачів тренінгових продуктів і послуг.

Тема 3. Види тренінгів

Розвиток класифікаційних моделей тренінгу.

Тренінги, направлені на єднання команди, підвищення ефективності її роботи (тренінг комунікацій, командоутворюючі тренінги).

Тренінги, направлені на розвиток конкретних професійних навиків: активні продажі, телефонні продажі, управління проектами, управління фінансами, підбір персоналу.

Тренінги, направлені на розвиток особистісних якостей співробітників: лідерство, створення і підтримка харизми; управління часом, конфліктами, мотивацією; навики саморегуляції, захист від стресів; навики публічних виступів і проведення зборів і нарад.

Тренінги, направлені на розвиток персоналу: ефективне наставничество, тренінги для тренерів, делегування.

Тренінги навиків та їх характеристика.

 • Психотерапевтичні тренінги як вид тренінгу.
 • Соціально-психологічні тренінги та їх характеристика.
 • Бізнес-тренінги. Корпоративний тренінг як вид бізнес-тренінгу.    

Тренінг по розвитку професійних умінь і навиків.

Тренінги для досвідчених професіоналів та початківців. Особливості тренінгів для досвідчених професіоналів. Особливості тренінгів для початківців.

Тренінги професійного зростання та їх характеристика.

Персональні тренінги та їх особливості.

Тема 4. Організація тренінгової справи

Тренінгові кампанії.

Типи тренінгових кампаній. Структура тренінгових кампаній. Кампанії, що мають у своєму штаті бізнес-тренерів. Кампанії-посередники, які беруть замовлення в організаціях і запрошують тренерів для їх виконання. Кампанії що встановлюють партнерські зв’язки з тренерами і такі, що замовляють їм комплексні програми або окремі тренінги та забезпечують тренерам рекламу.

Продукти, що надають тренінгові кампанії: ліцензійні тренінги (запатентовані, мають відповідні сертифікати якості), авторські тренінги (розроблені досвідченими бізнес-тренерами, ґрунтуються на авторських підходах), тренінги під замовлення (створюються під конкретне завдання).

Консалтингові кампанії та тренер-центри в концентрації тренерських продуктів і послуг.

Підготовка і навчання тренерів. Сертифікація тренерів.

Ліцензування тренерської діяльності.

Тема 5. Технології вибору тренінгових продуктів і послуг

Ринок тренінгових продуктів і послуг та його сегментація. Технологія сегментації ринку тренінгових продуктів і послуг.

Міжнародні і вітчизняні тренінгові продукти і послуги.

Методи визначення доцільності вибору тренінгові продуктів і послуг.

Технологія вибору тренінгових продуктів. Технологія вибору тренінгових послуг.

Тема 6. Тренер як професія. Бізнес-тренерство як вид діяльності

Бізнес-тренер як викладач. Бізнес-тренер як фахівець конкретної сфери, процесу, напряму. Бізнес-тренер як спеціаліст, що займається навчанням персоналу та керівництва організації.

Професіоналізація бізнес-тренерства.

Освітні, психологічні, комунікаційні, етичні та соціальні аспекти бізнес-тренерської діяльності.

Місця роботи бізнес-тренера.

Обов’язки бізнес-тренера: проведення тренінгів різних видів, укладання програм бізнес-тренінгів, написання методичних посібників і пам’яток до тренінгів, організація і проведення посттренінгових заходів.

Змістовий модуль 2. Основи організації бізнес-тренінгу
Тема 7. Тренер в процесі створення бізнес-тренінгу

Формування і розвиток навиків, необхідних для створення бізнес-тренінгу. Основні етапи підготовки до бізнес-тренінгу. Дії тренера в процесі підготовки бізнес-тренінгу. Підбір учасників бізнес-тренінгу. Визначення цілей і завдань бізнес-тренінгу. Вибір методів роботи в бізнес-тренінгу. Прогнозування результатів бізнес-тренінгу.

Логічні закони підготовки і проведення бізнес-тренінгу. Застосування тренером законів логіки. Стандартна структура бізнес-тренінгу. Створення програми бізнес-тренінгу у формі тематичних блоків. «Цикл Колба» та види вправ (розігрів, дослідження, формування, розвиток, закріплення.

Підтримання балансу теорії і практики в бізнес-тренінгу.

Початковий і заключний етапи бізнес-тренінгу (підготовка аудиторії до взаємодії і виведення її в набуті навики.

Творчі засади у підготовці і проведенні тренінгів. Творча особистість тренера. Творче використання існуючих форматів вправ. Творча робота з метафорами. Творча підготовка до експромту. Підготовка відповідних інструкцій до вправ.

Тема 8. Основи роботи з групою в процесі проведення бізнес-тренінгу

Способи створення і підтримки довіри в групі. Ефективне представлення тренера та ключових блоків програми бізнес-тренінгу. Процедура введення групових норм. Збір і коригування очікувань учасників бізнес-тренінгу. Методи посилення згуртованості групи.

Управління груповою динамікою. Управління боротьбою учасників за автономію і лідерство. Актуалізація прихованого конфлікту та його опрацювання в групі. Подолання залежної поведінки учасників. «Важкі люди» і ефективна комунікація з ними. Демонстрації вправи як інструмент управління енергією групи. Управління увагою групи, підтримка живого інтерес до теми. Створення і підтримання групової активності в дискусії.
Стимуляція творчої активності учасників. Специфіка проведення шеренга на різних етапах розвитку групи.

Тема 9.   Навчально-комунікаційні засоби бізнес-тренінгу

Методична оснащеність бізнес-тренера.

Види матеріалів для проведення бізнес-тренінгу. Методика підготовки матеріалів для бізнес-тренінгу.

Технічні засоби проведення бізнес-тренінгу. Основи роботи з проектором. Особливості проектувальних матеріалів.

Презентації в бізнес-тренінгу. Основи організації і проведення презентаційних заходів в бізнес-тренінгу.

Відеозапис бізнес-тренінгу. Техніко-технологічні засади відеозапису. Семантичні засади відеозапису. Аналіз відеозапису.

Тема 10. Вплив тренера на аудиторію

Інтерактивна лекція: методика, організація, майстерність.

Використання пауз у мовленні: як передавати інформацію в мовчанні.
       Тренування технік управління голосом.

Жест як спосіб залучення уваги і передачі інформації.
Жестикуляція. Тренування ефектною і ефективної жестикуляції.

Технології спрощення складного до рівня сприйняття необізнаною аудиторією.

Тема 11. Самоефективність бізнес-тренера

Емоційна безпека. Технології роботи з особистісними установками тренера. Розвиток емоційної компетентності (вміння керувати почуттями). Посилення адаптивності та попередження професійного вигорання.

Розвиток професійної впевненості. Етичні стандарти професії, місія тренера. Особисті цінності і мотивація тренера. Розвиток гнучкості і здатності конструктивно реагувати на будь-яку поведінку учасників тренінгу. Усвідомлення індивідуального тренерського стилю. Розвиток тренерської харизми.

Змістовий модуль 3. Загальна технологія проведення бізнес-тренінгу
Тема 12. Бізнес-тренінг як об’єкт технології організації, проведення та управління

Зміст поняття «технологія тренінгу».

Функції технології тренінгу: забезпечення формування навиків побудови міжособистісних відносин, надання умінь і навиків здійснювати продуктивну діяльність, забезпечення уміння і навиків аналізувати критичну і стандартну ситуації, розвивати здібності пізнання і розуміння себе в соціумі (загальному, професійному, організаційному).

Специфічні риси технології організації, проведення та управління тренінгом: наявність постійної групи і певна її просторова організація; обов'язкове дотримання ряду принципів і правил групової роботи;   орієнтація на психологічну підтримку учасників; об'єктивація суб'єктивних почуттів і емоцій членів треінгової групи; атмосфера розкутості, доброзичливості, свободи спілкування.

Результати впровадження технології організації, проведення та управління тренінгом: оволодіння певними соціально-психологічними знаннями; розвиток здатності адекватного й найповнішого пізнання себе й інших людей; діагностика та корекція особистісних якостей і вмінь, зняття бар'єрів, що заважають реальним і продуктивним діям; вивчення індивідуалізованих прийомів міжособистісної взаємодії для підвищення її ефективності; придбання комунікативних умінь і навичок; оволодіння тактиками і стратегіями конструктивної поведінки у конфліктах; корекція, формування і розвиток просоціальных установок, необхідних для успішного взаємодії з людьми в різних сферах життєдіяльності; мотивація до особистісної динаміки і озброєння учасників інструментарієм реалізації завдань, пов'язаних з особистісним зростанням; формування професійно значущих якостей та вмінь; розвиток емпатії, сенситивності, рефлексії, толерантності.

Тема 13. Принципи організації і проведення тренінгу

Роль і значення принципів організації та проведення тренінгів у розробці технології тренінгу.

Принцип добровільної участі у тренінгу та його зміст.

Принцип вхідного контролю. Тестування, анкетування і співбесіда з учасниками тренінгу.

Принцип діалогізації взаємодії, повноцінного міжособистісного спілкування, заснованого на взаємоповазі учасників, на повній довірі один до одного.

Принцип само діагностики, що передбачає само презентацію, рефлексію, самовираження, саморозкриття учасників.

Принцип безпеки, що гарантує захищеність кожного   учасника тренінгу, збереження конфіденційності інформації про них.

Принцип відкритості, що передбачає відкритість і чесність учасників тренінгу.

Принцип партнерських відносин.

Принцип активності.

Принцип персоніфікації висловлювань учасників тренінгу.

Принцип фасилітації, який передбачає позитивний, полегшуючий вплив тренера на особистість кожного з учасників тренінгу.

Принцип «тут і зараз».

Тема 14. Базова методика проведення тренінгу

Методичні основи та практичні інструменти тренінгу.

Структура та основні етапи тренінгу.

Відпрацювання різних форм тренінгової активності (вправи, рольові ігри, групові взаємодії, дискусії, зворотний зв'язок).

Основні етапи групової динаміки.

Особливості поведінки учасників на різних етапах групового процесу.

Робота із запитами і очікуваннями учасників.

Методи і прийоми управління груповим процесом.

Способи регулювання групового напруги.

Відеозйомка та роздаткові матеріали.

Тема 15. Технологія конструювання тренінгу під завдання організації

Переговори з замовником як елемент організаційної діагностики.        

Виявлення організаційного запиту, методи діагностики реальної бізнес-ситуації.
     Переклад завдання в результати тренінгу.
       Розробка тренінгової програми, «заточеною» під потреби організації.
       Підбір «модулів» та розробка тренінгових процедур.
       Технології посттренингового супроводу.

Тема 16. Методика проведення конкретних тематичних тренінгів

Методика проведення управлінських тренінгів.
Методика проведення тренінгу з ефективного управління часом.
Методика проведення тренінгу переговорів.
Методика «Ретимінг» (переформування команд).
Методичні основи тренінгів формування команди.

Методика проведення інтерактивних тренінгів.

Змістовий модуль 4. Методи розробки і проведення бізнес-тренінгів в   організації (Технології корпоративних бізнес-тренінгів)
Тема 17. Тренінг як інструмент управління ефективністю організації

Поняття економічної та соціальної ефективності організації. Роль людських ресурсів в ефективності організації, їх специфіка та відмінність від інших ресурсів.

Відмінність понять «тренінг», «соціально-психологічний тренінг», «бізнес тренінг».

Особливості навчання дорослих.

Тренінг як механізм нарощування ефективності організації через розвиток компетентностей персоналу. Види бізнес-тренінгів.

Тренінг як консалтингова технологія. Фази і цикли корпоративного навчання: аналіз потреб у тренінгу в організації, узгодження тренінгового плану організації, підготовка проекту тренінгу в організації, затвердження проекту, розробка і дизайн тренінгу в організації, підготовка навчальних матеріалів тренінгу в конкретній організації, проведення тренінгу, оцінка тренінгу.

Тренер в організації. Інституціоналізація тренерства в організації. Тенденції ринку корпоративних тренінгів.

Тема 18. Технології тренінгової роботи в організації

Загальна характеристика можливостей тренінгу в організації: мета, функції, сфери застосування, обмеження. Тренінг як інструмент перетворення. Інновації через тренінг.

Специфічні особливості застосування тренінгових методів для вирішення завдань організації. Структурна і динамічна складова бізнес-тренінга.

Зміст тренерських компетенції бізнес-тренера і організації. Рольові репертуари бізнес-тренера. Бізнес-тренер організації: імідж, позиція, роль. Етичні аспекти роботи бізнес-тренера в організації.

Тема 19. Аналіз потреб організації в тренінгах

Вимоги організації до ефективного тренінгу. Запит адміністрації організацією на бізнес-тренінг, запит персоналу організації на бізнес-тренінг.

Місце і роль менеджера по персоналу в запиті на бізнес-тренінг. Узгодження інтересів адміністрації, персоналу і менеджера з персоналу щодо проведення бізнес-тренінгу.

Аналіз потреб організації в проведенні бізнес-тренінгу. Способи формування навчання в організації. Технології виявлення проблемних напрямів в організації під час предтренінгової підготовки. Інструменти діагностики потреб у тренінгу в організації. Анкетування персоналу. Діагностичні опитування. Тренінгові і не тренінгові рішення.      

Готовність організації до тренінгу. Оцінка тренінгу як аналіз змін.

Діагностика в тренінгу. Діагностичні процедури. Групова та індивідуальна діагностика тренінгу в організації.

Тема 20. Функціональні особливості бізнес-тренера в організації

Робота тренера з предметним змістом. Компоненти тренінгового циклу. Зміст робіт на різних стадіях циклу. Діапазон методів навчання в організації. Можливості методів роботи тренера в організації. Облік логіки процесів засвоєння інформації в процесі проведення тренінгу в організації. Моделювання предметно-тренінгових ситуації в організації. Рольові ігри в процесі проведення тренінгу в організації. Роль тренера в проведенні ігор в процесі проведення тренінгу в організації. Кейси як елементи тренінгу.

Ступені у навчанні дорослих. Проектування занять на основі моделі Колба. Облік типології тих, хто навчається.

Модерація тренінгу в організації. Закони модерації при проведенні тренінгу в організації власним тренером і тренером по запрошенню.

Тема 21. Особливості управління групою при проведенні бізнес-тренінгу в організації

Групові процеси та етапи розвитку групи в організації в процесі проведення тренінгу (забезпечення працездатності, орієнтація, зміни, цілісна дія), групова динаміка в тренінгу в організації. Фактори впливу на групову динаміку. Фактори впливу на групову динаміку. Критерії переходу групи з етапу на етап. Поведінка тренера на різних етапах групової динаміки.

Методи і прийоми управління груповою динамікою. Техніка впливу на групові процеси. Техніка «розморожування» групи. Мозковий штурм. Мотивація групи до навчання (змін у знаннях та навиках). Методи активізації роботи групи. Моделювання ситуацій. Використання технічних засобів при проведенні тренінгу в організації. Обробка і закріплення представленої інформації, знань і навиків.

Робота з груповою агресією. Методи зміни емоційного стану учасників. Методи зняття втоми і напруженості в групі. Усвідомлення тренерської позиції.

Планування динамічної складової тренінгу. Використання власної енергії групи. Роль і позиція тренера в групах з різною динамікою

Тема 22. Особливості проектування тренінгу в організації

Особливості визначення цілей і завдань тренінгу в організації. Конструювання і аналіз вправ і технік для тренінгу в організації. Створення вправ під завдання тренінгу в організації. Тренінг як творчий процес.

Особливості проектування тренінгового модулю для проведення тренінгу в організації. Елементи тренінгової сесії (динаміка форм і методів роботи).

Особливості проектування цілісного тренінгу в організації. Проектування структури тренінгу відповідно до особливостей організації. Врахування групової динаміки і процесі проектування тренінгу в організації. Перевірка програми на наявність слабких місць. Формування системи вправ тренінгу з урахуванням особи остей групи та організації в цілому.

Аналіз методичних можливостей різних програм тренінгів

Тема 23 Пілотаж бізнес-тренінгу і оцінка результатів тренінгу в організації

Основне і пілотажне проведення тренінгу. Супервайзер в тренінгу. Підбір супервайзера. Критерії успішності-неуспішності окремих блоків тренінгу. Проблема оцінки результатів тренінгу. Типи оцінки тренінгу в організації: оцінка реакції, оцінка засвоєння, оцінка поведінки, оцінка результатів навчання (модель Кіркпатріка). Використання інформації супервайзера.

Зворотній зв'язок. Дебрифінг в тренінгу. Варіанти проведення дебрифінгу. Індивідуальний та груповий зворотній зв'язок. Зворотній зв’язок: від тренера до групи. Круговий зворотній зв'язок. Зворотній зв'язок з адміністрацією, персоналом, менеджером по персоналу.

З віт по тренінгу. Технологія підготовки звіту по тренінгу в організації. Зворотній зв'язок керівника організації.

Тема 24.   Посттренінговий супровід

Посттренінгові заходи в процесі проведення тренінгу в організації. Роль, функції і значення посттренінгових заходів в організації. Ефекти посттренінгу. Зміст посттренінгових заходів. Види посттренінгових заходів. Технологія організації посттренінгових заходів в організації.

Планування корпоративного навчання. Врахування досвіду організації і проведення тренінгів в організації в процесі планування корпоративного навчання. Планування корпоративного навчання і інноваційна діяльність організації.