Шкали оцінювання

За шкалою

ECTS

За 100-бальною шкалою

За національною шкалою

Екзамен

 (за 4-бальною шкалою)

Залік

A

90 – 100 (відмінно)

5 (відмінно)

Зараховано

B

80 – 89 (дуже добре)

4 (добре)

C

70 – 79 (добре)

D

65 – 69 (задовільно)

3 (задовільно)

E

60 - 64 (достатньо)

FX

35 – 59 (незадовільно з можливістю повторного складання)

2 (незадовільно)

Незараховано

F

1 – 34 (незадовільно)